http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.1gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.3gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Nemška Angleška Hrvaška Spletna Pošta Obiščite nas na Facebooku

Uradne ure

Občina Videm

Ponedeljek

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

Sreda
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Petek
08.00 - 12.00

Krajevni urad Videm

Pošta Videm


Ponedeljek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Torek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sreda
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Četrtek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Petek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sobota

08.00 - 11.00

Pošta Leskovec

Ponedeljek
09.00 - 11.00
Torek
15.00 - 17.00
Sreda
01.00 - 11.00
Četrtek
15.00 - 17.00
Petek
09.00 - 11.00

Sobota

08.00 - 09.00

Ambulanta Videm

Zbirni center Videm

PONEDELJEK in SREDA

Letni čas (april - oktober)
11.00 - 18.00

Zimski čas (november - marec)

9.30 - 16.30

SOBOTA

(dve soboti v mesecu - glej koledar odvoza)

08.00 - 11.00

 

 

 

  

Prijava za zaposleneZapomni si me

Občinska uprava

URADNE URE
Ponedeljek: 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
Sreda: 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 16.30 ure
Petek: 8.00 - 12.00 ure

 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Mirko Šimenko mag. jav. upr. 

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

tel.: (02) 761 94 04

 

TAJNIŠTVO
Nada Kolednik - mag. upr. ved - višja svetovalka
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Tel.: (02) 761 94 03

 

FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Darinka Jagarinec -dipl.ekon. -višja svetovalka
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Tel.: (02) 761 94 05

 

OKOLJE IN PROSTOR
Marjetka Šibila -dipl. ekon. -višji referent I
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Tel.:(02)761 94 06

 

NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Brigita Polanec -ekon.teh. -referentka
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Tel.: (02) 761 94 00

 

PRAVNA SLUŽBA
Tatjana Muršek -univ.dipl.prav. -višja svetovalka
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Tel.: (02) 761 94 08

 

NALOGE IN PRISTOJNOSTI OBČINSKE UPRAVE

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni s tem odlokom.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetij, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Videm ustanovi enovita občinska uprava s sedežem v Vidmu pri Ptuju 54  (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev in drugih udeležencev v postopkih,
 • polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju: 

 • splošnih zadev,
 • normativno pravnih zadev,
 • upravnih zadev,
 • javnih financ,
 • gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
 • družbenih dejavnosti,
 • varstva okolja in urejanja prostora,
 • gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in
 • občinskega redarstva,
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 • priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
 • sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
 • strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
 • pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
 • vodi evidenco o upravnih stvareh;
 • sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
 • opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja proračun i skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
 • pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
 • zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
 • opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate,
 • spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
 • spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oz. usklajevanje;
 • pripravlja premoženjsko bilanco občine;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva;
 • izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
 • spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
 • opravlja druge naloge s tega področja.
 • Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
 • pripravlja razvojne usmeritve in razvojen programe na različnih področjih družbene dejavnosti;
 • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
 • pripravlja in izvaja programe javnih del;
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
 • pripravlja prostorske akte občine;
 • izdaja lokacijske dokumentacije;
 • vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
 • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območja občine;
 • pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
 • opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
 • izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem.
 • pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
 • opravlja druge naloge na tem področju.

Občinska uprava lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

 • gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
 • vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
 • urejanja zelenih površin,
 • vzdrževanja in urejanja pokopališč,
 • urejanja javnih tržnic,
 • urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.

Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Naloge in pooblastila občinske uprave oz. delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

Q OBČINA

Občina Videm se je že drugo leto prijavila na razpis za izbor Q občine v Sloveniji, katero organizira GV Planet. V letu 2009 smo bili izbrani kot najboljša Q občina v Sloveniji, v letu 2010 pa kot tretja Q občina.

Ocenjevanje je potekalo po dveh metodah: na podlagi izpolnjenega vprašalnika, in s pomočjo metodologije skrivnostnega nakupa, ki jo je izvedlo podjetje Skrivnostni nakup.

Med prijavljenimi občinami je komisija preverjala predvsem poslovanje in komuniciranje občin z občani, število zaposlenih in profile oseb, ki komunicirajo z občani, njihovo odzivnost, kanale komuniciranja, ki jih pri tem uporabljajo, kako posodabljajo spletne rešitve, kako zaposlene usposabljajo in ne nenazadnje kakšni so etični kodeksi posameznih slovenskih občine, če jih te le imajo. 

 

Q OBČINA 2009

 

 

 

  

predstavitevGor zupanGor obcinskiSvetGor
obcinskaUpravaGor razpisiDol VlogeDol
Prostorski akti volitveDol krajevneDol
koledarDol turizemDol drustvaDol
AktNoviceDol medijiDol gradnjeGor

ADAPTACIJA DOMAČIJE KOČER

ADAPTACIJA DOMAČIJE KOČER

Prodaja nepremičnin

Prihajajoči dogodki

   

  piso l

   

  piso l

   

   

  nas-glas

   

   

  eobcina