http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.1gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.3gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Nemška Angleška Hrvaška Spletna Pošta Obiščite nas na Facebooku

Uradne ure

Občina Videm

Ponedeljek

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

Sreda
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Petek
08.00 - 12.00

Krajevni urad Videm

Pošta Videm


Ponedeljek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Torek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sreda
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Četrtek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Petek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sobota

08.00 - 11.00

Pošta Leskovec

Ponedeljek
09.00 - 11.00
Torek
15.00 - 17.00
Sreda
01.00 - 11.00
Četrtek
15.00 - 17.00
Petek
09.00 - 11.00

Sobota

08.00 - 09.00

Ambulanta Videm

Zbirni center Videm

Ponedeljek
09.00 - 12.00
Sreda
10.00 - 17.00

Vsak 3. teden v mesecu:

Sreda
10.00 - 17.00

Sobota
08.00 - 11.00

 

  

Prijava za zaposleneZapomni si me

NALOGE IN PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA

 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskih funkcionarjev
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana ( podžupana ), določi podžupana, ki bo primeru predčasnega prenehanja funkcij opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva
 • razpisuje referendum
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom
 • imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba