http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.1gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.3gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Nemška Angleška Hrvaška Spletna Pošta Obiščite nas na Facebooku

Uradne ure

Občina Videm

Ponedeljek

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

Sreda
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Petek
08.00 - 12.00

Krajevni urad Videm

Pošta Videm


Ponedeljek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Torek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sreda
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Četrtek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Petek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sobota

08.00 - 11.00

Pošta Leskovec

Ponedeljek
09.00 - 11.00
Torek
15.00 - 17.00
Sreda
01.00 - 11.00
Četrtek
15.00 - 17.00
Petek
09.00 - 11.00

Sobota

08.00 - 09.00

Ambulanta Videm

Zbirni center Videm

PONEDELJEK in SREDA

Letni čas (april - oktober)
11.00 - 18.00

Zimski čas (november - marec)

9.30 - 16.30

SOBOTA

(dve soboti v mesecu - glej koledar odvoza)

08.00 - 11.00

 

 

 

  

Prijava za zaposleneZapomni si me

NALOGE IN PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA

 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskih funkcionarjev
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana ( podžupana ), določi podžupana, ki bo primeru predčasnega prenehanja funkcij opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva
 • razpisuje referendum
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom
 • imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba
predstavitevGor zupanGor obcinskiSvetGor
obcinskaUpravaGor razpisiDol VlogeDol
Prostorski akti volitveDol krajevneDol
koledarDol turizemDol drustvaDol
AktNoviceDol medijiDol gradnjeGor

ADAPTACIJA DOMAČIJE KOČER

ADAPTACIJA DOMAČIJE KOČER

Prodaja nepremičnin

Prihajajoči dogodki

   

  piso l

   

  piso l

   

   

  nas-glas

   

   

  eobcina