http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.1gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.3gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Nemška Angleška Hrvaška Spletna Pošta Obiščite nas na Facebooku

Uradne ure

Občina Videm

Ponedeljek

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

Sreda
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Petek
08.00 - 12.00

Krajevni urad Videm

Pošta Videm


Ponedeljek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Torek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sreda
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Četrtek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Petek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sobota

08.00 - 11.00

Pošta Leskovec

Ponedeljek
09.00 - 11.00
Torek
15.00 - 17.00
Sreda
01.00 - 11.00
Četrtek
15.00 - 17.00
Petek
09.00 - 11.00

Sobota

08.00 - 09.00

Ambulanta Videm

Zbirni center Videm

PONEDELJEK in SREDA

Letni čas (april - oktober)
11.00 - 18.00

Zimski čas (november - marec)

9.30 - 16.30

SOBOTA

(dve soboti v mesecu - glej koledar odvoza)

08.00 - 11.00

 

 

 

  

Prijava za zaposleneZapomni si me

Informacije javnega značaja

 
 

Katalog informacij javnega značaja

 

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Tel.(02) 761 94 00; e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Odgovorna uradna oseba:

Župan Friderik Bračič

Datum prve objave kataloga:

15.02.2004

Datum zadnje spremembe:

31.01.2010

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.videm.si

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

-normativno urejanje lokalnih zadev javnega pomena

-upravljanje občinskega premoženja

-skrb za gospodarski razvoj občine

-ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj

-skrb za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj

-skrb za lokalne javne službe

-zagotavljanje in pospeševanje vzgojno izobraževalne in  

 zdravstvene dejavnosti

-pospeševanje služb socialnega skrbstva, predšolskega varstva,

 osnovnega varstva otrok in družine, socialno ogroženih, invalidov in

 ostarelih

-pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti ter

 razvoja športa in rekreacije

-skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,

 zbiranje in odlaganje odpadkov

-upravljanje, gradnja in vzdrževanje javne infrastrukture

-skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih

 in drugih nesreč

-urejanje javnega reda v občini

-urejanje drugih zadev lokalnega javnega pomena

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

-občinska uprava Občine Videm je organizirana kot enovit organ, v

  njenem sklopu pa deluje režijski obrat

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Po pooblastilu Tatjana Muršek-univ.dipl.prav.-viš.svet. III, Videm pri Ptuju 54, tel.: (02) 761 94 08, e-pošta: tatjana.mursek@videm.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi

Povezava na državni register predpisov: državni predpisi

Predpisi lokalnih skupnosti

Povezava na lokalni register predpisov: predpisi in akti občine

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov: evropski predpisi

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Povezava na predlogi aktov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Povezava na: sklepi, zapisniki Občinskega sveta občine Videm

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ in pravna podlaga

-odločba o imenovanju javnega uslužbenca v naziv, odločba o

 imenovanju na položaj direktorja, odločba o razrešitvi direktorja

 (Zakon o javnih uslužbencih)

-odločba o vračilu takse taksnemu zavezancu (Zakon o upravnih

 taksah)

-soglasje za plakatiranje, odločba o odstranitvi nameščenih plakatov

  (Zakon o volilni in referendumski kampanji)

-odločba o upravičenosti do subvencije in višini subvencije

 (Stanovanjski zakon)

-odločba o obveznosti plačila in odmeri občinske takse, odločba o

 oprostitvi plačila občinske takse (Zakon o financiranju občin, Odlok

 o občinskih taksah)

-odločba o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje)

-sklep (odločba) o pridobitvi in ukinitvi statusa grajenega javnega   dobra lokalnega pomena, projektni pogoji, soglasja k projektom,

 soglasja za priključitev (Zakon o graditvi objektov)

-dovoljenje (odločba) za zaporo občinske ceste, (Zakon o varnosti

 cestnega prometa)

-soglasje (odločba) za prodajo blaga na premičnih stojnicah,

 soglasje (odločba) za prodajo blaga s prodajnimi avtomati in

 potujočo prodajalno (Zakon o trgovini)

-soglasje (odločba) k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega

 obrata, odločba o zavrnitvi prijavljenega obratovalnega časa

 gostinskega obrata, mnenje k dovolitvi razširitve ponudbe turistične

 kmetije, dovoljenje za prodajo domačih jedi in kupljenih pijač na

 kmetiji (Zakon o gostinstvu)  

-odločba o določitvi višine plačila vrtca, odločba o začasni oprostitvi

 plačila vrtca (Zakon o vrtcih)

-dovoljenje (odločba) za začasno ali občasno obremenitev okolja s

 hrupom v času javne prireditve (Zakon o varstvu okolja)

-odločba o odmeri komunalnega prispevka, odločba o oprostitvi

 komunalnega prispevka (Zakon o prostorskem načrtovanju)

-odločba (soglasje) za postavitev spomenika (Odlok o pokopališki in

 pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč)

-odločba o upravičenosti do statusa zavarovanca (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)

-potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice, izjava o uveljavljanju

 predkupne pravice (Zakon o urejanju prostora)

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Evidenca javnih uslužbencev (Zakon o javnih uslužbencih)

Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Prostorski informacijski sistem občin

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Druge informacije javnega značaja s področja dela Občine Videm so objavljene na spletni strani Občine Videm.

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo preko spletne strani občine Videm, za informacije lahko zaprosijo po telefonu, elektronski pošti, pisno po navadni pošti ali osebno na sedežu občine v času uradnih ur (pon. 8.00-12.00, 13.00-15.00, sreda 8.00-12.00, 13.00-17.00, petek 8.00-12.00)

Na podlagi 34.člena ZDIJZ, občina za posredovanje informacij ne zaračunava materialnih stroškov.

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1.     Vprašanje glede vzdrževanja občinskih cest

2.      Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja

3.      Višina komunalnega prispevka

4.      Pogoji za obvezno zdravstveno zavarovanje

5.      Pogoji za vključitev v program predšolske vzgoje

6.      

7.      

8.      

9.      

10.   

 

 

 

                                                                                                              Občina Videm

                                                                                                      Župan Friderik Bračič

 

 

 

 

Share
predstavitevGor zupanGor obcinskiSvetGor
obcinskaUpravaGor razpisiDol VlogeDol
Prostorski akti volitveDol krajevneDol
koledarDol turizemDol drustvaDol
AktNoviceDol medijiDol gradnjeGor

ADAPTACIJA DOMAČIJE KOČER

ADAPTACIJA DOMAČIJE KOČER

Prodaja nepremičnin

Prihajajoči dogodki

   

  piso l

   

  piso l

   

   

  nas-glas

   

   

  eobcina