http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.1gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.3gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Nemška Angleška Hrvaška Spletna Pošta Obiščite nas na Facebooku

Uradne ure

Občina Videm

Ponedeljek

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

Sreda
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Petek
08.00 - 12.00

Krajevni urad Videm

Pošta Videm


Ponedeljek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Torek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sreda
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Četrtek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Petek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sobota

08.00 - 11.00

Pošta Leskovec

Ponedeljek
09.00 - 11.00
Torek
15.00 - 17.00
Sreda
01.00 - 11.00
Četrtek
15.00 - 17.00
Petek
09.00 - 11.00

Sobota

08.00 - 09.00

Ambulanta Videm

Zbirni center Videm

PONEDELJEK in SREDA

Letni čas (april - oktober)
11.00 - 18.00

Zimski čas (november - marec)

9.30 - 16.30

SOBOTA

(dve soboti v mesecu - glej koledar odvoza)

08.00 - 11.00

 

 

 

  

Prijava za zaposleneZapomni si me

Občinski predpisi

 

 SPLOŠNI PREDPISI

Statut Občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 07/2007,

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2009,- spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2010)-spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2010 - UPB 1)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012) 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2015)

 

Odlok o grbu in zastavi Občine Videm

(Uradne objave občine Videm, št. 1/1997,

(Uradne objave občine Videm, št. 4/1997)- spremembe

 

Odlok o obliki in vsebini pečata Občine Videm

(Uradne objave občine Videm, št. 1/1997)

(Uradne objave občine Videm, št. 33/2015)

 

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Videm

(Uradne objave občine Videm, št. 01/1999)

 

Poslovnik občinskega sveta  

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/2007)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2010)-spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010 - UPB 1)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2015)

 

Poslovnik nadzornega odbora Občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 05/2011)

 

Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

 (Ur.l. RS, št. 22/2010)-prenehal veljati

(Ur.l. RS, št. 58/2011)-velja od 23.07.2011

 

Odlok o javnem redu in miru v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2007)

 

Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Videm

(Uradne objave občine Videm, št. 02/2000)

 

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Videm ter o povračilih stroškov

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 05/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin. št. 24/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

Pravilnik o protokolarnih obveznostih občine Videm in o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev in javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2011)

 

Odlok o določitvi volilnih enot, območja volilnih enot in števila članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta Občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2006)

 

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2006)

 

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2010)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014)

 

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2006)

 

Sklep o plačilu za dodatna plakatna mesta

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2006)

 

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2006)-prenehal veljati

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2014

 

Sklep o načinu financiranja političnih strank

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin

 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Videm v najem

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011)

 

Odlok o podeljevanju priznanj v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2010) 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014)

 

Sklep o cenikih v Občini Videm za leto 2015

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

OKOLJE IN PROSTOR

 

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

(Ur.l. RS, št.21/1997)

 

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Videm 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 05/2011)

 

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2012)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2015)

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Videm

(Ur.l. RS, št. 28/2001)-prenehal veljati

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)- velja od 04.04.2015

 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Videm

(Ur.l. RS, št. 118/2003)

 

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2012)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2012-popravek)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012) 

 

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2010)

 

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2010)

 

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Videm

(Ur.l. RS, št. 48/2005)

 

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2012)

 

Odlok o predkupni pravici Občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2006)

 

Štab civilne zaščite

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/2007)

 

Odlok o občinskih cestah

(Uradne objave Občine Videm, št. 3/1998)

 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2010)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2010)-popravek

(Odl. US. U-I-154/10-7)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2012)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2012)

 

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2007)

 

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

(Ur.l. RS, št.: 105/2012)

 

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

(Ur.l. RS, št. 92/2014)

 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2009)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2015)

 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN poslovno logistične cone P18-M1 Videm pri Ptuju 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2015)

 

Odlok o komunalnih taksah v Občini Videm

(Naš glas-ur.objave Občine Videm št. 01/1997)

(Ur.l. RS, št. 98/1999)- spremembe

 

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2015)

 

Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012)

 

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za oravljanje rednega vzdrževanja lokalnih javnih cast in drugih prometnih površin v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012)

 

Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo

 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2014)

 

Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Videm za leto 2015

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

PROSTORSKO PLANIRANJE
 

Pričel je veljati Odlok o občinskem prostorskem načrtu

 

Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986-1990

(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87,28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptujza obdobje 1986-1990, za območje Občine Videm, dopolnjen v letu 1996

(Ur.l. RS, št. 57/97)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptujza obdobje 1986-2000, za območje Občine Videm, dopolnjen v letu 1996

(Ur.l. RS, št. 57/97)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm

(Ur.l. RS, št. 87/03)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm-spremembe in dopolnitve 2007

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/09)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm - spremembe in dopolnitve 2009

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2011)

 

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Videm

(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92-popravek, 27/93, 26/94)

(Ur.l. RS, št. 58/98) - spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07)- spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2012) 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2015)

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejejanja P18 - M 1, območje poslovno - logistične cone Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2014)

 

GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

 

Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln in prodaje zunaj prodajaln

(Ur.l. RS, št. 28/2001)

 

 

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 05/2011)

 

Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2007)

 

Odlok o turistični taksi

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2008)

 

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2012)

 

IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ŠPORT

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda OŠ Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2012)

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

(Naš glas, uradne objave št. 01/2005,

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2007) - spremembe

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj

(Ur.l. RS, št. 72/2009)

 

Pravilnik o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini Videm

(Ur.l. RS, št. 93/2002)

 

Pravilnik o obdarovanju otrok in starejših

(Ur.l. RS, št. 93/2002)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 02/2008)-spremembe

 

Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva

(Ur.l. RS, št. 93/2002)

 

Pravilnik o enkratnem prispevku za delovanje upokojenskih društev

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2006)

 

Pravilnik o enkratnem prispevku za delovanje humanitarnih društev

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2006)

 

Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov otrikom s posebnimi potrebami

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2008)

 

Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v občini Videm

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2016

 

Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov programov v Občini Videm

(Naš glas-uradne objave, št. 1, letnik 6, april 2001,

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2009)- spremembe

 

Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v enotah vrtcev pri OŠ Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2012)

 

 Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2012)

 

Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku zaposlovanja v vrtcu

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2010)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št.18/2011)-spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2012)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

Pravilnik o štipendiranju

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 05/2011)

 Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014

 

Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo

(Naš glas, Uradne objave, št. 2, letnik 16 - julij 2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2014)

 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=c29bda8b-fdca-40db-94e8-1870acd0a2d2

 

Odlok o razglasitvi enote Domačije Kočer za kulturni spomenik lokalnega pomena

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 06/2012) 
 

Vsi sprejeti predpisi Občine Videm od leta 1999

 
Share
predstavitevGor zupanGor obcinskiSvetGor
obcinskaUpravaGor razpisiDol VlogeDol
Prostorski akti volitveDol krajevneDol
koledarDol turizemDol drustvaDol
AktNoviceDol medijiDol gradnjeGor

ADAPTACIJA DOMAČIJE KOČER

ADAPTACIJA DOMAČIJE KOČER

Prodaja nepremičnin

Prihajajoči dogodki

   

  piso l

   

  piso l

   

   

  nas-glas

   

   

  eobcina