http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.1gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.3gk-is-90.pnglink
http://videm.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Nemška Angleška Hrvaška Spletna Pošta Obiščite nas na Facebooku

Uradne ure

Občina Videm

Ponedeljek

08.00 - 12.00

13.00 - 15.00

Sreda
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Petek
08.00 - 12.00

Krajevni urad Videm

Pošta Videm


Ponedeljek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Torek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sreda
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Četrtek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Petek
08.00 - 11.30
14.30 - 18.00
Sobota

08.00 - 11.00

Pošta Leskovec

Ponedeljek
09.00 - 11.00
Torek
15.00 - 17.00
Sreda
01.00 - 11.00
Četrtek
15.00 - 17.00
Petek
09.00 - 11.00

Sobota

08.00 - 09.00

Ambulanta Videm

Zbirni center Videm

Ponedeljek
09.00 - 12.00
Sreda
10.00 - 17.00

Vsak 3. teden v mesecu:

Sreda
10.00 - 17.00

Sobota
08.00 - 11.00

 

  

Prijava za zaposleneZapomni si me

Občinski predpisi

 

 SPLOŠNI PREDPISI

Statut Občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 07/2007,

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2009,- spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2010)-spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2010 - UPB 1)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012) 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2015)

 

Odlok o grbu in zastavi Občine Videm

(Uradne objave občine Videm, št. 1/1997,

(Uradne objave občine Videm, št. 4/1997)- spremembe

 

Odlok o obliki in vsebini pečata Občine Videm

(Uradne objave občine Videm, št. 1/1997)

(Uradne objave občine Videm, št. 33/2015)

 

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Videm

(Uradne objave občine Videm, št. 01/1999)

 

Poslovnik občinskega sveta  

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/2007)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2010)-spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010 - UPB 1)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2015)

 

Poslovnik nadzornega odbora Občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 05/2011)

 

Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

 (Ur.l. RS, št. 22/2010)-prenehal veljati

(Ur.l. RS, št. 58/2011)-velja od 23.07.2011

 

Odlok o javnem redu in miru v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2007)

 

Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Videm

(Uradne objave občine Videm, št. 02/2000)

 

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Videm ter o povračilih stroškov

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 05/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin. št. 24/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

Pravilnik o protokolarnih obveznostih občine Videm in o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev in javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2011)

 

Odlok o določitvi volilnih enot, območja volilnih enot in števila članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta Občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2006)

 

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2006)

 

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2010)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014)

 

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2006)

 

Sklep o plačilu za dodatna plakatna mesta

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2006)

 

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2006)-prenehal veljati

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2014

 

Sklep o načinu financiranja političnih strank

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin

 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Videm v najem

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011)

 

Odlok o podeljevanju priznanj v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2010) 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014)

 

Sklep o cenikih v Občini Videm za leto 2015

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

OKOLJE IN PROSTOR

 

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

(Ur.l. RS, št.21/1997)

 

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Videm 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 05/2011)

 

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2012)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2015)

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Videm

(Ur.l. RS, št. 28/2001)-prenehal veljati

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)- velja od 04.04.2015

 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Videm

(Ur.l. RS, št. 118/2003)

 

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2012)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2012-popravek)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012) 

 

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2010)

 

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2010)

 

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Videm

(Ur.l. RS, št. 48/2005)

 

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2012)

 

Odlok o predkupni pravici Občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2006)

 

Štab civilne zaščite

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/2007)

 

Odlok o občinskih cestah

(Uradne objave Občine Videm, št. 3/1998)

 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2010)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2010)-popravek

(Odl. US. U-I-154/10-7)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2012)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2012)

 

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2007)

 

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

(Ur.l. RS, št.: 105/2012)

 

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

(Ur.l. RS, št. 92/2014)

 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2009)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2015)

 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN poslovno logistične cone P18-M1 Videm pri Ptuju 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2015)

 

Odlok o komunalnih taksah v Občini Videm

(Naš glas-ur.objave Občine Videm št. 01/1997)

(Ur.l. RS, št. 98/1999)- spremembe

 

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2015)

 

Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012)

 

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za oravljanje rednega vzdrževanja lokalnih javnih cast in drugih prometnih površin v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012)

 

Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo

 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2014)

 

Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Videm za leto 2015

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

PROSTORSKO PLANIRANJE
 

Pričel je veljati Odlok o občinskem prostorskem načrtu

 

Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986-1990

(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87,28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptujza obdobje 1986-1990, za območje Občine Videm, dopolnjen v letu 1996

(Ur.l. RS, št. 57/97)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptujza obdobje 1986-2000, za območje Občine Videm, dopolnjen v letu 1996

(Ur.l. RS, št. 57/97)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm

(Ur.l. RS, št. 87/03)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm-spremembe in dopolnitve 2007

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/09)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm - spremembe in dopolnitve 2009

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2011)

 

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Videm

(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92-popravek, 27/93, 26/94)

(Ur.l. RS, št. 58/98) - spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07)- spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2012) 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2015)

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejejanja P18 - M 1, območje poslovno - logistične cone Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2014)

 

GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

 

Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln in prodaje zunaj prodajaln

(Ur.l. RS, št. 28/2001)

 

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence

(Ur.l. RS, št. 93/2002,

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2006)- spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št . 2/2008)- spremembe

 

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 05/2011)

 

Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2007)

 

Odlok o turistični taksi

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2008)

 

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2012)

 

IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ŠPORT

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda OŠ Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2012)

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

(Naš glas, uradne objave št. 01/2005,

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2007) - spremembe

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj

(Ur.l. RS, št. 72/2009)

 

Pravilnik o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini Videm

(Ur.l. RS, št. 93/2002)

 

Pravilnik o obdarovanju otrok in starejših

(Ur.l. RS, št. 93/2002)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 02/2008)-spremembe

 

Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva

(Ur.l. RS, št. 93/2002)

 

Pravilnik o enkratnem prispevku za delovanje upokojenskih društev

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2006)

 

Pravilnik o enkratnem prispevku za delovanje humanitarnih društev

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2006)

 

Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov otrikom s posebnimi potrebami

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2008)

 

Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v občini Videm

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2016

 

Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov programov v Občini Videm

(Naš glas-uradne objave, št. 1, letnik 6, april 2001,

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2009)- spremembe

 

Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v enotah vrtcev pri OŠ Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2012)

 

 Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2012)

 

Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku zaposlovanja v vrtcu

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2010)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št.18/2011)-spremembe

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2012)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015)

 

Pravilnik o štipendiranju

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 05/2011)

 Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014

 

Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo

(Naš glas, Uradne objave, št. 2, letnik 16 - julij 2011)

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2014)

 

Odlok o razglasitvi enote Domačije Kočer za kulturni spomenik lokalnega pomena

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 06/2012) 

Vsi sprejeti predpisi Občine Videm od leta 1999

 
Share
predstavitevGor zupanGor obcinskiSvetGor
obcinskaUpravaGor razpisiDol VlogeDol
Prostorski akti volitveDol krajevneDol
koledarDol turizemDol drustvaDol
AktNoviceDol medijiDol gradnjeGor

Prihajajoči dogodki

  Prodaja nepremičnin

   

  piso l

   

  piso l

   

   

  nas-glas

   

   

  eobcina