Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Videm v letu 2022

Facebook

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Videm v letu 2022. Razpis je odprt od 15.02.2022 do 30.10.2022 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi četrtek v tekočem mesecu, do porabe sredstev. Prvo odpiranje vlog bo 07.04. 2022. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev. Vlogo izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite osebno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju z oznako: »NE ODPIRAJ – SOFINANCIRANJE MKČN 2022«. Na ovitku mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Priloge:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!