ZAKLJUČENA PRODAJA NEPREMIČNIN V K.O. LANCOVA VAS – OBMOČJE STARIH FARM V DRAŽENCIH

Facebook

Občina Videm je v letu 2020 sklenila s Perutnino Ptuj d. o. o. Menjalno pogodbo, s katero sta si pogodbeni strani razdelili zemljišča na način, da predstavljajo zaključeno celoto. Pred vzpostavitvijo takega zemljiškoknjižnega stanja, je bila Perutnina Ptuj lastnica stavbišč, ki so v naravi predstavljala farme, Občin Videm pa lastnica pripadajočega zemljišča med farmami. Na ta način nobena ni mogla prosto razpolagati z zemljiščem, zato je bila sklenitev pogodbe in dogovor o delitvi nepremičnin ključnega pomena, da bosta obe pogodbeni stranki lahko z zemljišči kot zaključeno celoto svobodno upravljali.

Po uspešni sklenitvi dogovora je Perutnina Ptuj pričela z odstranjevanjem starih, dotrajanih in povsem uničenih farm. Območje je bilo sicer skrito očem, vendar je predstavljalo večjo onesnaženost okolja.

Slika 1: Območje pred sanacijo
Slika 2: Območje pred sanacijo
Slika 3: Območje po sanaciji

S Perutnino Ptuj smo uspešno razdelili območje in si stroške meritev in parcelacije razdelili v deležu na način, da je vsaka poravnala polovico stroškov. Strošek ureditve meje, postavitve mejnikov in nove parcelacije je za Občino Videm znašal 1.830,00 EUR.

Po urejenih razmerjih z družbo Perutnina Ptuj, je Občina Videm zemljišča vključila v Plan razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Videm. Plan razpolaganja je obvezna priloga Proračunu občine, ki ga je za leto 2022 sprejel in potrdil Občinski svet Občine Videm.

Z objavo Javnega zbiranja ponudb, je Občina Videm izvrševala sklep Občinskega sveta Občine Videm o potrditvi Proračuna za leto 2022, kateremu priloga je Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Videm. Predvideni prihodek Občine iz naslova nepremičnega premoženja, ki je bil predmet prodaje je razviden iz spodnje tabele. Proračun za leto 2022 skupaj s prilogami je javno objavljen na spletni strani Občine Videm.

Slika 4: Izsek iz Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Videm v letu 2022

Občina Videm je zemljišče v prvi fazi želela prodati kot celoto, in sicer z javnim zbiranjem ponudb št. 478-1/2022-5, ki je bilo objavljeno 31. 3. 2022. Izklicna vrednost zemljišč je bila določena na podlagi cenilnega poročila, ki ga je pripravil Cenitve Čaks, ocenjevanje vrednosti, d.o.o. iz Maribora. Na javno zbiranje ni prispela nobena ponudba.

Ker je občinska uprava dolžna izvrševati sklepe občinskega sveta, smo morali ukreniti vse potrebno, da bo zemljišče, ki je zajeto v načrtu razpolaganja in na prihodkovni strani proračuna knjiženo kot prihodek, tudi prodano. Zato smo naročili parcelacijo območja in ponovno izvedli javno zbiranje ponudb v upanju, da bo tokrat povpraševanja več.

S postopkom parcelacije so nastala nova zemljišča.

Slika 5: Stanje po opravljeni parcelaciji

Iz Odločbe GURS jasno izhaja, katere nepremičnine so bile ukinjene (nepremičnine iz načrta razpolaganja) in katere nepremičnine so nastale na novo, in sicer kot sledi:

Slika 6: Prikaz ukinjenih in novih parcel

S parcelacijo smo zmanjšali površino zemljišča, namenjenega za prodajo, saj smo iz prodaje izvzeli dostopne ceste, ki so nastale po opravljeni parcelaciji. Ceste predstavljajo nepremičnine z naslednjimi parcelnimi številkami:

Slika 7: Seznam nepremičnin, ki bodo v naravi predstavljale dostopno cesto

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v k.o. Lancova vas, št. 478-1/2022-20 z dne 27. 6. 2022 smo ponovno objavili. V postopku zbiranja je ponudb je Občina Videm prejela ponudbe sedmih (7) ponudnikov. Vse ponudbe so bile popolne in za vse ponudbe je bila plačana varščina v višini 10% ponudbene vrednosti.

Občina je v postopku izvedla javno odpiranje prispelih ponudb. Po postopku odpiranja, pregleda in ocenjevanja ponudb, je Občina ponudnike obvestila o rezultatih javnega zbiranja.

V nadaljevanju je Občine Videm sklenila kupoprodajne pogodbe z tremi (3) izbranimi ponudniki, v skupni vrednosti 878.582,00 EUR brez DDV oziroma 1.071.870,04 EUR z DDV. Tako smo za manj prodanih zemljišč prejeli višjo vrednost, kot je bila predvidena v načrtu razpolaganja za leto 2022.

Osebe s katerimi so bile sklenjene kupoprodajne pogodbe so razvidne iz zemljiške knjige, ki je javno dostopna. Vpis njihove lastninske pravice je odvisen le od zahteve kupca za vpis lastninske pravico, ki se lahko uredi na Okrajnem sodišču na Ptuju.

                                                                                                                Občinska uprava Občine Videm

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!