Ureditev pločnika ob državni cesti – Leskovec

Facebook

V tem tednu smo kontaktirali DRSI, ki je nosilec projekta uredtive pločnika v naselju Zg. Leskovec. V zvezi tega podajamo informacijo za javnost, ki se nanaša na ureditev pločnika.

Za ureditev pločnika ob državni cesti R3-690/1235 od km 11,300 do km 11,830 – Zg. Leskovec je odprt proračunski projekt št 21-0081 Ureditev ceste Zgornji Leskovec. PZI projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana, še vedno pa potekajo aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč. Do danes je podpisanih 15 pogodb, 6 jih je v fazi podpisovanja in sicer za parcelne številke: 220/3 ko 487, št. 220/1 ko 487 št. 26/2 ko 489, št. 194 ko 487 št. 222/3 ko 487.

Tekom odkupov zemljišč so imeli nekateri lastniki določene dodatne zahteve oziroma pripombe, zaradi katerih je moral projektant spreminjati projektne rešitve. Tem lastnikom so bile septembra letos (od sedmih dodatno posredovanih pogodb je bila podpisana do sedaj le ena) ponovno poslane pogodbe v podpis (glede na dogovorjene spremembe). Aktivnosti na investicijskem projektu niso zastale ampak nasprotno, le te pospešeno potekajo v smislu pogajanj z lastniki zemljišč, ki so imeli pogoje v zameno za odkup. Ko bodo zemljišča v celoti pridobljena, bo DRSI pristopila k pripravi razpisa za gradnjo, odvisno seveda od zagotovljenih finančnih sredstev v državnem proračunu. V kolikor bo to v letu 2023 ali 2024 bodo na DRSI znotraj proračuna poskušali zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Občina Videm je v proračunu za letošnje leto zagotovila sredstava namenjena gradnji kanalizacijskega omrežja in del namenjen za sofinanciranje gradnje pločnika. Ker služnostne pogodbe zaradi dodatnih zahtev lastnikov v celotnem letu niso bile realizirane, se projekt tako na DRSI kot posledično tudi na občini, zamika v leto 2023/24. Neporabljena planirana sredstva bodo prerazporejena na druge proračunske postavke.

Občinska uprava

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!