Proračun Občine Videm za leto 2022 – realizacija za obdobje 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

Facebook

Pripravljeno je bilo poročilo o realizaciji proračuna za obdboje 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Ta ob polovici leta znaša procentualno nekoliko manj, gledano primerljiva na minula leta, ne pa po višini porabljenih sredstev. Za lažje razumevanje v nadaljevanju podajamo pojasnilo tistih proračunskih postavk, ki so bistveno vplivale na procent porabe proračunskih sredstev.

V letošnji proračun so bile uvrščene večje investicije, katerih realizacija je bila predvsem odvisna od sofinanciranja s strani države, aktivnosti drugih partnerjev sodelujočih na projektih kakor tudi razmer na trgu. Teh žal zaradi posebnih okoliščin ni bilo mogoče realizirati.

Za širitev vrtca na Vidmu pri Ptuju in energetsko sanacijo je bilo v proračunu na odhodkovni strani načrtovano 1. 891,210,70 EUR. V zvezi investicije je bila pridobljena vsa potrebna dokumentacvija in izvedena dva javna naročila za oddajo gradbenih del. Žal so ponudbe bistveno presegale zagotovljena sredstva zaradi česar pogodbe o oddaji del župan ni mogel skleniti. Sklenitev takšne pogodbe, bi pomenila tudi negospodarno ravnanje. Kljub dejstvu, da projekt še ni v teku so bila državna sredstva namenjena sofinanciranju projekta s pogodbo zavarovana. Ne glede na trenutne razmere, je bilo z drugimi rešitvami poskrbljeno varstvo vseh otrok iz območja naše občine.

Za kanalizacijo Leskovec je bilo na odhodkovni strani načrtovanih 126.700,00 EUR. Do realizacije tega projekta v letošnjem letu ni prišlo zaradi neodzivnosti pri sklepanju služnostnih pogodb lastnikov zemljišč na trasi izgradnje.

Za celovito obnovo vodovodnega omrežja je bilo načrtovano 138.250,84 EUR. Pri teku tega projekta poteka na drugih drugih občin do večjih odstopanj od projekta, ki realizacijo tega pomikajo v naslednje leto. Glede na to da gre za celoviti obnovo v katerega so vključene vse podravske občine na potek tega sami nimamo vpliva.

Za urgentni center Ptuj je bilo načrtovano 19.458,00 EUR. Začetek gradnje tega objekta še ni v teku in se zaradi tega investicija premika v naslednje leto.

Za Zavod za turizme Videm je bilo načrtovanih 46.000,00 EUR. V zvezi tega je občina opravila odkup prostorov stare pošte na Vidmu. Hkrati smo pri opremljanju prostorov sodelovali z Mariborsko razvojno agencijo, ki nas je v mesecu juniju obvestila, da so sredstva iz projekta revitalizacije porečja reke Drave racionalizirana do takšne mere, da za potrebe naše občine ni zadostnih sredstev. Projetk vzpostavitve TIC ni ogrožen, saj bomo prostore uredili z lastnimi sredstvi ali iz naslova drugih virov države.

Več v proračunu načrtovanih projektov je še v teku in bodo realizirani v drugi polovici leta. Celotno poročilo si lahko preberete na naslednji povezavi … Polletna realizacija

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!