Javni razpis za  sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 2023

Facebook

Občina Videm objavlja javni razpis za  sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE s vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov, za stanovanjske objekte na območju Občine Videm.

Razpis je odprt od 12. 5. 2023 do 30. 10. 2023 oz. do porabe sredstev.

Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi četrtek v tekočem mesecu, do porabe sredstev. Prvo odpiranje vlog bo 1. 6. 2023. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev.

Vlogo izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite osebno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju z oznako: »NE ODPIRAJ – SOFINANCIRANJE MKČN 2023 «. Na ovitku mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Javni razpis

Prijavni obrazci

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!