POBUDA ZA IZVEDBO LOKACIJSKE PREVERITVE

Facebook

Splošne informacije

Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:

  • za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi,
  • za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu,
  • za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.

Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali ponudnika začasne rabe prostora.

Postopek lokacijske preveritve je opredeljen v 138. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24). Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja. Pobudi se priloži elaborat lokacijske preveritve (v nadaljevanju kratko: elaborat), v katerem se utemelji skladnost pobude z zakonskimi določbami. Pobuda z elaboratom se vloži na Mestni občini Ptuj.

Priloge

Obvezna priloga k pobudi za izvedbo lokacijske preveritve je Elaborat lokacijske preveritve, ki ga predloži pobudnik skupaj s pobudo.

Pravna podlaga

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24)

Stroški v postopku

Na podlagi  Zakona o upravnih taksah (ZUT – Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO) – tarifna številka 1, se za podajo pobude plača upravna taksa v višini 4,50 EUR.

Pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi je plačilo nadomestila za stroške postopka, za kar bo pobudniku/investitorju izdan Sklep o določitvi stroškov lokacijske preveritve. Plačilo nadomestila stroškov ne zagotavlja potrditve sklepa o lokacijski preveritvi.

Po tarifni št. 1 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

  • 4,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
  • brezplačno, če je vložena elektronska vloga ali
  • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Podatki za plačilo z UPN nalogom (položnico):

  • Naziv prejemnika: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
  • Namen: »Plačilo upravne takse«
  • Koda namena: »GOVT«
ZnesekTRRReferenca / sklic
4,50 EURSI56 01335-5350309183SI11 76350-7111002

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!