Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

2284 Videm pri Ptuju

STATUT OBČINE VIDEM

Občinski odloki


Odlok o ustanovitvi režijskega obrata


Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Videm


Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Videm


Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Videm


Odlok o imenovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada


Odlok o javnem redu in miru v občini Videm


 


Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Videm


Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Videm


Odlok o predkupni pravici Občine Videm


Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Videm


 


Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm


Odlok o določitvi volilnih enot, območja volilnih enot in števila članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta Občine Videm


Odlok o razpisu volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju občine Videm


Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Videm


Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Videm


PRAVILNIKI


Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm za programsko obdobje 2018–2020


Pravilnik o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini Videm


Pravilnik o enkratnem prispevku za delovanje upokojenskih društev


Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Videm


Pravilnik o financiranju odlaganja živalskih stranskih proizvodov


Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podjetništva, malega gospodarstva in turizma v Občini Videm


Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih – državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Videm


Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva


Pravilnik o enkratnem prispevku za delovanje humanitarnih društev


Pravilnik o obdarovanju otrok in starejših


Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Videm


Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Videm


Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Videm


Pravilnik o štipendiranju v Občini Videm


 


Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Videm v najem


 


Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku zaposlovanja v vrtcu


Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in drugih prostorov osnovnih šol v uporabo


Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov otrokom s posebnimi potrebamiPravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Videm


Pravilnik o načinu izvajanja zimske službe – 1 na območju Občine Videm


Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Videm


Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Videm


 


Pravilnik o protokolarnih obveznostih občine Videm in o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev in javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril


Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Videm ter o povračilih stroškov – 1


Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin


Pravilnik za vrednotenje tekočega vzdrževanja kulturnih spomenikov v Občini Videm


Pravilnik o plakatiranju na plakatnih mestih v Občini Videm 


Objave za občane

Vloge in obrazci

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!