Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

2284 Videm pri Ptuju

Lokalne volitve 2022

Lokalne volitve zajemajo volitve župana in volitve članov občinskih svetov. Volitve potekajo vsake štiri leta. Poleg teh pa potekajo tudi volitve v svet ožjih delov (krajevne, vaške, četrtne skupnosti) v občinah, kjer so ožji deli ustanovljeni. Občina Videm ima ustanovljenih osem krajevnih skupnosti in sicer: – KS Videm pri Ptuju – KS Pobrežje – KS Dolena – KS Lancova vas – KS Leskovec – KS Sela – KS Soviče-Vareja-Dravci – KS Tržec. 

 Pravico voliti in biti voljen ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18. let starosti.

 • Pravico voliti in biti voljen ima pravico tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
 • Pravico voliti imajo tudi tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
 • Kandidat mora imeti stalo prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira.


Občina Videm ima proporcionalni sistem volitev za občinski svet in večinski sistem za člane krajevnih svetov. Volivci volijo v občini, v kateri imajo stalno prebivališče. Volitve potekajo na voliščih, možno pa je glasovati tudi po pošti in na domu.

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022.
Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Pomembna gradiva in obrazci

Navodila in rokovnik, kandidacijski postopek, obrazci

Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini ter občanom občine videm za predlaganje kandidatov za imenovanje v volilne odbore za lokalne volitve 2022

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane pozivamo, da lahko Občinski volilni komisiji Občine Videm (v nadaljevanju: OVK) najpozneje do četrtka, 15. septembra 2022 do 15. ure podajo svoje predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov za volišča, ki bodo delovala na območju Občine Videm na lokalnih volitvah 2022. Predlogi kvalificiranih predlagateljev za imenovanje članov volilnih odborov se lahko pošljejo osebno, po pošti, e-pošti ali po faksu in so pravočasni, če jih bo OVK prejela do vključno 15.9.2022.

 

Predloge s prilogami pošljite do zgoraj navedenega datuma na naslov: Občinska volilna komisija Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, s pripisom: »Predlogi za volilne odbore – ne odpiraj!« 

Pojasnila glede podatkov o kandidatih - stopnje in naziv izborazbe

V zvezi z obvestilom Ministrstva za javno upravo, Občinska volilna komisija obvešča kandidate, predlagatelje kandidatur in ostale o šifrantih stopnje in naziva izobrazbe, ki jih ne vsebujejo obrazci dostopni na spletni strani Državne volilne komisije.

 

ŠIFRANTI – Stopnja in naziv izobrazbe

 

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe, zato vam ga posredujemo in predlagamo, da z  njim seznanite predlagatelje in širšo javnost, da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur izpolnjeni skladno s šifrantom, ki ga vsebuje isDVK.

 

000 – Brez izobrazbe

110 – Nepopolna osnovnošolska

120 – Osnovnošolska izobrazba

130 – Nižja poklicna izobrazba

140 – Srednja poklicna izobrazba

150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Obvestilo vlagateljem kandidatur - kaj prilagate

ŽUPAN  

 

Kandidaturi, ki jih vlaga politična stranka, se priložijo naslednji obrazci:

 1. Kandidatura za župana (instruktivni obrazec LV-4)
 2. Soglasje kandidata (instruktivni obrazec LV-5)
 3. Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo (instruktivni obrazec LV-9)
 4. Seznam udeležencev pri delu organa (instruktivni obrazec LV-12)
 5. Pravila politične stranke o določanju kandidatov
 6. Podatki o organizatorju volilne kampanje (instruktivni obrazec LV-16)

Kandidaturi, ki jih vlaga skupina volivcev, se priložijo naslednji obrazci:

 1. Kandidatura za župana (instruktivni obrazec LV-4)
 2. Soglasje kandidata (instruktivni obrazec LV- 5)
 3. Podpora kandidaturi (potrebnih najmanj 58 podpisov podpore na obrazcih LV-1)
 4. Podatki o organizatorju volilne kampanje (instruktivni obrazec LV-16)

OBČINSKI SVET

 

Listi kandidatov, ki jih vlaga politična stranka, se priložijo naslednji obrazci:

 1. Kandidatura za občinski svet (instruktivni obrazec LV-7)
 2. Soglasje kandidata (instruktivni obrazec LV-8)
 3. Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov (instruktivni obrazec LV-11)
 4. Seznam udeležencev pri delu organa (instruktivni obrazec LV-12)
 5. Pravila politične stranke o določanju kandidatov oz. list kandidatov
 6. Podatki o organizatorju volilne kampanje (instruktivni obrazec LV-16)

Kandidaturi, ki jih vlaga skupina volivcev, se priložijo naslednji obrazci:

 1. Kandidatura za občinski svet (instruktivni obrazec LV-7)
 2. Soglasje kandidata (instruktivni obrazec LV- 8)
 3. Podpora kandidaturi (potrebnih najmanj 30 podpisov podpore na obrazcih LV-2)
 4. Podatki o organizatorju volilne kampanje (instruktivni obrazec LV-16)

 

KRAJEVNA SKUPNOST

 

Kandidaturi za člane sveta KS, ki jih vlaga politična stranka, se priložijo naslednji obrazci:

 

 1. Kandidatura za volitve članov sveta KS (instruktivni obrazec KS-1)
 2. Soglasje kandidata (instruktivni obrazec KS-3)
 3. Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov (instruktivni obrazec KS-4)
 4. Seznam udeležencev pri delu organa (instruktivni obrazec LV-12)
 5. Pravila politične stranke o določanju kandidatov oz. list kandidatov

Kandidaturi, ki jih vlaga skupina volivcev, se priložijo naslednji obrazci:

 1. Kandidatura za volitve članov sveta KS (instruktivni obrazec KS-2)
 2. Soglasje kandidata (instruktivni obrazec KS-3)

Lokalne volitve v Občini Videm - seznam potrjenih kanidatur

Javni poziv političnim stranka, drugim organizacijam občanov v občini ter občanim Občine Videm za predlaganje kandidatov za imenovanje v volilni odbor za naknadne volitve v Svet Krajevne skupnosti Leskovec

Občinska volilna komisija Občine Videm poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da lahko Občinski volilni komisiji Občine Videm (v nadaljevanju: ObVK) najpozneje do ponedeljka, 14. novembra 2022 do 15. ure podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov za volišče Prostori TD Klopotec Zg. Leskovec in za volišče predčasno glasovanje na sedežu Občine Videm.

Predloge predlagateljev za imenovanje članov volilnih odborov lahko oddate osebno ali pošljete po pošti ali e-pošti.

Predloge s prilogami pošljite do zgoraj navedenega datuma na naslov: Občinska volilna komisija Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, s pripisom: »Predlogi za volilna odbora«

 

PRILOGE: 

OBJAVA - sklep o določitvi volišča za naknadne volitve v Svet Krajevne skupnosti Leskovec

Občinska volilna komisija je za izvedbo naknadnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Leskovec za volilno enoto 8, ki bodo v nedeljo, 18. decembra 2022, določila naslednji volišči za območje naselja Gradišče:

 


Zaporedna št.: 04

Šifra volišča: 02-004

Sedež Volišča: Prostori TD Klopotec  Zg. Leskovec

Volilno območje: Za volivce naselja Gradišče


Zaporedna št.: 12

Šifra volišča: 01-901

Sedež volišča: Občina Videm

Volilno območje: Volišče za predčasne volitve


 

Razglas za volitve v svet KS Leskovec VE8 (Gradišče)

V skladu z 74. členom Zakona o lokalnih volitvah in 60. členom Zakona o volitvah v državni zbor, Občina Videm objavlja seznam potrjenih kandidatur za člana Sveta krajevne skupnosti Leskovec, volilna enota 8 (Gradišče) … PRILOGA

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!