Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

2284 Videm pri Ptuju

Občinski organi

Osnovne enote lokalne samouprave so občine ali mestne občine. Občine so enakopraven partner države, upravljajo jih trije samostojni organi – župan, občinski svet in nadzorni odbor. Župana in člane občinskega sveta izvolijo prebivalci na lokalnih volitvah vsake štiri leta, nadzorni svet pa imenujejo občinski svetniki.

Kazalo

Nalog in pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti občinskega sveta določa Zakon o lokalni samoupravi v povezavi z drugimi predpisi. Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge občinske akte ter prostorske in druge načrte razvoja občine. Sprejema občinski proračun in zaključni račun, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta ter predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov in javnih podjetij, ki jih je ustanovila občina. Občinski svet nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede uresničevanja odločitev občinskega sveta, sprejema odločitve na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali statut občine.

Župan

Župan predstavlja in zastopa občino. Izvoljen je na lokalnih volitvah po večinskem volilnem sistemu in ima štiriletni mandat.

 

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja na sejah občinskega sveta. Ima izključno pristojnost predlagati občinskemu svetu v sprejetje proračun občine in zaključni račun proračuna ter akta o organizaciji občinske uprave. Poleg naštetih občinskemu svetu v sprejetje predlaga tudi odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.

 

Župan je občinski funkcionar, ki svojo funkcijo lahko opravlja nepoklicno ali poklicno. Ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje izmed članov občinskega sveta. Podžupan, ki nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, v okviru svoje funkcije brez pooblastila opravlja naloge iz pristojnosti župana, če gre za tekoče naloge župana, in tudi tiste, za katere je pooblaščen. 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzira ravnanje s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik, ki mora biti javno objavljen.

 

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet, svojo nalogo pa opravljajo nepoklicno. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave in člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!