Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

2284 Videm pri Ptuju

Občinski svet Občine Videm

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje lahko od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Kadar je članov občinskega sveta 11 ali manj, se ti volijo po večinskem volilnem sistemu, če pa je članov občinskega sveta 12 ali več, se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu. Člani občinskega sveta so izvoljeni na lokalnih volitvah za štiriletni mandat, svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Občinski svet Občine Videm šteje 17 članov. 

Temeljne naloge občinskega sveta:

  • sprejema statut občine,
  • sprejema odloke in druge občinske akte,
  • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
  • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
  • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, ter člane komisij in odborov občinskega sveta
  • nadzoruje delo odborov, župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
  • daje soglasja k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin,
  • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine

Sestav občinskega sveta 2022 - 2026

Slovenska demokratska stranka

Andrej Rožman

Andreja Marinič Kozel

Ivan Krajnc

Matjaž Klasinc

Srečko Zavec

Zvonko Korpič

Žiga Škrabl

Stranka mladih Slovenije

Anita Turk

Dejan Tramšek

Dušan Serdinšek

mag. Robert Murko

Peter Jagarinec

Vesna Vinko

Gibanje Svoboda

mag. Darinka Ratajc

Urška Hercog

Slovenska ljudska stranka

Bojan Merc

Nova Slovenija

Friderik Likavec

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!