Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

2284 Videm pri Ptuju

Občinski svet Občine Videm

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje lahko od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Kadar je članov občinskega sveta 11 ali manj, se ti volijo po večinskem volilnem sistemu, če pa je članov občinskega sveta 12 ali več, se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu. Člani občinskega sveta so izvoljeni na lokalnih volitvah za štiriletni mandat, svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Občinski svet Občine Videm šteje 17 članov. 

Temeljne naloge občinskega sveta:

  • sprejema statut občine,
  • sprejema odloke in druge občinske akte,
  • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
  • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
  • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, ter člane komisij in odborov občinskega sveta
  • nadzoruje delo odborov, župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
  • daje soglasja k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin,
  • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine

Sestav občinskega sveta 2018 - 2022

Slovenska demokratska stranka

Andrej Rožman

Ivan Krajnc

Katja Svenšek

Jadranka Krajnc

Matjaž Klasinc

Anđela Kozel

Srečko Bedrač

Stranka mladih Slovenije

Brane Kolednik

Peter Jagarinec

Dušan Serdinšek

Darko Jerenec

Slovenska ljudska stranka

Bojan Merc

Dejan Tramšek

Rudi Potrč

Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Danica Medved

Jožef Klinc

Nova Slovenija

Andrej Forstnerič

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!