Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzira ravnanje s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik, ki mora biti javno objavljen.


Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet, svojo nalogo pa opravljajo nepoklicno. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave in člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora

Podatki o novih članih nadzornega odbora bodo objavljeni kmalu.