Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

2284 Videm pri Ptuju

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzira ravnanje s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik, ki mora biti javno objavljen.


Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet, svojo nalogo pa opravljajo nepoklicno. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave in člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora

Dušan Pernek

Predsednik

Danica Cebek

Podpredsednica

Franc Kirbiš ml.

Član

Mateja Vidovič

Članica

Venčeslav Trafela

Član

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!