Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

2284 Videm pri Ptuju

Naloge občine

Delovna področja, na katerih imajo občine v skladu s svojo splošno pristojnostjo naloge, so primeroma opredeljena v Zakonu o lokalni samoupravi. Konkretno je večina občinskih pristojnosti določena v zakonih, ki urejajo posamezna področja javne uprave (prostorsko načrtovanje, graditev objektov, lokalne javne službe varstva okolja, osnovno šolstvo, varstvo otrok in druge).

 

Splošna pristojnost omogoča občini, da si pristojnosti določa tudi s svojimi predpisi. V tem primeru jih samostojno opravlja, nanašajo se samo na njene prebivalce, ob tem pa ne posega v pristojnost države in drugih občin, zagotavlja lastne vire financiranja, infrastrukturo in kadre.

 

Država lahko občini prenese v opravljanje posamezne naloge iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva. Gre za sistem delegiranih pristojnosti, ki občinam omogoča, da pravna razmerja v zvezi s prenesenimi nalogami urejajo s svojimi podzakonskimi predpisi, jih izvajajo po svojih organih in upravi ter v okviru svoje odgovornosti.

Občinska uprava

Zaposleni in njihova področja dela

Gorazd Ladinek, univ.dipl. inž. prom.

Direktor

Naloge

 • vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v organizaciji;
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • upravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih;
 • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije;
 • druge naloge po odredbi predstojnika.

Nada Kolednik, mag. upr. ved

Podsekretar

Andreja Tkalec, univ. dipl. prav.

Višji svetovalec za splošne zadeve

Natalija Jelen

Tajnica funkcionarja

Pravne in kadrovske zadeve

Jana Simonič, mag. prav.

Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve

Investicije in vzdrževanja

Katja Tušek, uni.dipl.ekon.

Višja svetovalka za investicije in razvoj

Gospodarske in negospodarske dejavnosti

Brigita Polanec

Referent, negospodarske dejavnosti

Računovodstvo

Darinka Jagarinec, dipl. ekon.

Računovodja

Opisi posameznih področij

 • priprava in izvedba razpisov, javnih naročil in naročil malih vrednosti, zlasti na področju gospodarskih dejavnosti,
 • priprava osnutkov občinskih predpisov in drugih zahtevnejših aktov,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji,
 • vodenje postopkov v delovno-pravnih zadevah,
 • vodenje vseh postopkov iz kadrovskega področja,
 • sestavljanje vseh vrst pogodb, izjav, pooblastil in ostalih pravnih dokumentov,
 • strokovna in administrativna pomoč komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter statutarno pravni komisiji,
 • sodelovanje pri reševanju zadev z zemljiškoknjižnega področja, kazenskega področja in drugih pravnih področij,
 • pregledovanje zakonov, drugih predpisov, sodne prakse in pravnih mnenj,
 • zastopanje občine v zemljiškoknjižnih zadevah,
 • postopki v zvezi z izvršbami,
 • vodenje postopka in priprava odločb v zahtevnih upravnih postopkih,
 • priprava in pregled pogodb v zvezi s stvarnim premoženjem,
 • priprava in realizacija načrta razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti,
 • vodenje postopkov v zvezi z meritvami in parcelacijami,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih  aktov za seje občinskega sveta,
 • strokovna in administrativna pomoč odboru za gospodarske dejavnosti,
 • priprava gradiva za občinski svet iz področja kadrovskih in pravnih zadev.
 • strokovno in organizacijsko delo v zvezi z izvajanjem vseh nalog s področja okolja in prostora ter investicij
 • opravljanje administrativnih del za odbor za okolje in prostor,
 • priprava, izvajanje in svetovanje na področju javnih naročil,
 • opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih sredstev s svojega področja,
 • priprava predpisov in drugih gradiv za seje sveta iz svojega delovnega področja,
 • opravljanje aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • priprava dokumentacije in podatkov ter sodelovanje pri prostorskih aktih občine,
 • nudenje celovite podpore pri izvajanju projektov v občini,
 • izdaja soglasij k pokopu in odločb za obnove in postavitve spomenikov – pokopališče Videm,
 • izdaja soglasij vezanih na Odlok o občinski cestah (dela v varovalnem pasu; preboj, podboj občinskih cest, soglasja za postavitev ograj)
 • izdaja projektnih pogojev, soglasij, mnenj v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
 • opravljanje administrativnih del za odbor za okolje in prostor in drugih predpisov in gradiv s svojega delovnega področja,
 • priprava, izvajanje in svetovanje na področju javnih naročil,
 • opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog v zvezi s projekt, ki pomenijo pridobivanje dodatnih sredstev,
 • opravljanje aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • nudenje celovite podpore pri izvajanju projektov v občini,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji,
 • priprava dokumentacije in podatkov ter sodelovanje pri prostorskih aktih občine,
 • vodenje režijskega obrata.
 • zdravstvo (vodenje predpisanih evidenc oseb brez prejemkov za zdravstveno zavarovanje, koncesije, obvezno zdravstveno zavarovanje, mrliški ogledi)
 • vodenje vseh postopkov s področja negospodarskih dejavnosti,
 • sodelovanje in delo z zavodi, katerih ustanovitelj je občina, 
 • opravljanje administrativnih del odbora za negospodarske dejavnosti,
 • vodenje javnih naročil za svoje delovno mesto,
 • vodenje enostavnih evidenc, pregledov in seznamov s področja negospodarskih dejavnosti,
 • prevozi otrok,
 • domsko varstvo,
 • soglasja za pokop (pokopališče Leskovec),
 • enkratna denarna pomoč za novorojence,
 • socialne zadeve (družinski pomočnik, pomoč na domu, stanarine),
 • štipendije.
 • vodenje poslovnih knjig,
 • usklajevanje analitične in sintetične evidence,
 • vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev,
 • vodenje saldakontov,
 • pripravljanje letnih poročil,
 • priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjsko bilanco, 
 • spremljanje realizacije proračuna,
 • priprava finančnega poročila,
 • likvidacija poslovnih listin,
 • kontroliranje in druge priprave za vknjižbo ter knjiženje,
 • blagajniško poslovanje,
 • obračun plač in ostalih prejemkov za občinsko upravo in druge občinske organe ter druge upravičence,
 • izstavljanje računov in zahtevkov za refundacije,
 • vodenje davčne knjige,
 • obdelava knjigovodskih podatkov,
 • priprava statističnih in drugih poročil za potrebe ministrstev, statističnega urada, zavoda za zaposlovanje in drugih mesečnih evidenc,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • administrativna dela, in sicer vodenje in urejanje dokumentacijskega gradiva, administrativna opravila za organe občine (svet, župan, občinski upravni organ), spremljanje izdajanja potrdil, administrativna dela za odbor za finance in premoženje,
 • upravljanje z objekti, infrastrukturo in drugim premoženjem v lasti občine
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin
 • upravljanje s pokopališči
 • vzdrževanje občinskih javnih cest
 • ravnanje z komunalnimi odpadki
 • pregledovanje in nadzor kurilnih naprav v lasti občine
 • varnost pred požari

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!